Der anbefales brug af minimum 30 cm plastpløkker til fastgørelse af fortelt m.m. samt 2 stormpløkker i hjørnerne.

LEJEBETINGELSER  SÆSONPLADSER

§ 1 Gyldighed. Lejeaftalen er kun gyldig for de i aftalen anførte personer.
 
§ 2 Rettigheder. Lejeren kan ikke overdrage sine rettigheder iflg. lejeaftalen til andre, ligesom lejeren ikke kan fremleje pladsen. Lejeaftalen er (bortset fra misligholdelsestilfælde) fra begge parters side uopsigelig i det aftalte tidsrum. Hvis lejer beslutter sig for at fraflytte, kan der ikke kræves nogen tilbagebetaling.
 
§ 3 Alle priser er inkl. 25 % moms. Der tages forbehold for moms- og afgiftsforhøjelser. Inklusiv i sæsonlejen er 2 voksne og egne børn under 18 år. Enlige må uden beregning påføre en ekstra navngiven person på kontrakten.
 
§ 4 Campingreglementet og de gældende ordensregler skal overholdes. Lejrchefen og dennes assistenter har ansvaret for ro og orden og er til rådighed, hvis der opstår problemer. Anvisninger skal altid følges.
 
§5 Bopæl. Det er ikke tilladt at tage fast bopæl på campingpladsen, eller tilmelde sig folkeregisteret på pladsens adresse
 
§ 6 Ibrugtagning. Sæsonpladsen skal være taget i brug ved lejemålets begyndelse. Alternativt må bruger/lejer give besked.
 
§ 7 Bil – kørsel og parkering. I lejeperioden er lejer berettiget til at benytte sæsonpladsen til opstilling af campingvogn med fortelt eller til teltslagning samt læsejl. Der må kun parkeres max. 1 bil på sæsonpladsen. Bilen skal altid være på egen enhed, det er ikke tilladt at parkere på ”tomme” nabopladser eller campingpladsens fællesarealer. I tidsrummet kl. 23:00 – 07:00 er al motorkørsel forbudt. Kør max. 15 km/t på pladsen. Både og bådtrailere kan opbevares sæsonpladsen eller i dertil indrettet område i hyben i nord, mærket med navn, pladsnummer og tlf.nr.
 
§ 8 Bommen er lukket i perioden 23:00 – 07:00.  Kortet er personlig og det er IKKE tilladt at bruge eget bomkort til at åbne for andre.
 
§ 9 Opstilling af vogn/fortelt - med henblik på brandmyndighedernes 3-meters krav skal campingvogn/telt/læsejl placeres således, at naboers opbygningsmuligheder ikke forringes af lejer og der skal være min. 3 m. mellem opstillingerne. Som grundregel afleveres min. 1½ meter til alle naboskel - bil og træktøj må gerne anvende denne plads. Ved mindste tvivl spørg Lejrchefen. Strid om skellets placering afgøres af lejrchefen.
Der må i telte etableres teltbund bestående af gulvtæppe, træbelægning og lignende, men ikke noget, der stikker udenfor forteltet. Det er o.k. med en lille dørmåtte med huller i, hvor græsset kan gro igennem.
Vi passer sammen på vores græs! Enheden opstilles på evt. eksisterende bare pletter, så unødig græskvælning mindskes.
 
§ 10 Gæster - Lejer er forpligtet til at sørge for, at gæster meddeler sin ankomst i receptionen straks ved ankomst. Det gælder såvel daggæster som overnattende gæster. Ankommer der gæster, mens receptionen har lukket, meddeles disse senest dagen efter inden middag. Daggæster, der opholder sig på pladsen efter kl. 22.00 betragtes som overnattende gæster. Daggæster må ikke køre ind på campingpladsen, men skal parkere på parkeringspladsen. Overtrædelse kan medføre bortvisning. Gæstekort er incl i lejeprisen, dog ikke overnattende, samt ej heller adgang til pool.
 
§ 11 Strøm - Det er ikke tilladt at slutte strøm direkte til stander udenom campingpladsens elmåler. Der skal anvendes kabler 3 x 2½ - og CEE stik. Kabler, der ikke er forsvarligt lagt, vil ikke blive erstattet af campingpladsen. Løs elmåler skal ved ophold placeres ved el-tavlen og lejer har ansvar/erstatningspligt herfor. (1000kr. ) Det anbefales derfor at tage elmåler ind i vognen, når den ikke benyttes. Det er sæsongæstens forpligtelse løbende at sikre sig, at den udleverede elmåler virker, som den skal.  Strøm vil som minimum blive afregnet ved hver sæsonafslutning.
 
§ 12 Gas - På enhver enhed må der ifølge brandmyndighederne max. opbevares 2 stående gasflasker á max. 11 kg. Som fastligger bør man på sin campingvogn have udført gas check mindst 1 gang hver andet år.

§ 13 ID plade/årsmærke. Lejer skal overholde regler om campingvognenes mobilitet. Uindregistrerede campingvogne skal have synlig ID-plade med gyldigt årsmærke. Plade/årsmærke kan bestilles i receptionen. 
 
§ 14 Ved midlertidig fraflytning forbeholder lejrchefen sig ret til at disponere over pladsen. Meddeler lejer samtidig tilbagekomst-datoen, vil lejrchefen så vidt muligt sørge for, at lejer pr. denne dato igen kan disponere over sæsonpladsen. Er dette ikke muligt, vil lejer få tilbudt en anden midlertidig plads.
 
§ 15 Orden. Den lejede plads skal til enhver tid holdes ryddelig. Det påhviler lejer at klippe græs. Plæneklippere stilles gratis til rådighed. Hvis campingpladsen efter påtale til lejer skal foretage klipning opkræves 500 kr. Undlad fordring af fugle og dyr for at forhindre skadedyr. Det er ikke tilladt at beskære træer/ buske eller foretage terrænreguleringer af enheden. Der skal være absolut ro på pladsen efter kl. 23:00. Man dæmper sig fra kl. 22:00. Det er ikke tilladt at skyde genvej gennem andres pladser – brug veje og stier.
 
§ 16  Det er ikke tilladt at opsætte master, flagstænger, stakit, planter m.m. Træer og fodhegn må ikke benyttes til tøjsnore, barduner og lignende. Når enheden er ubeboet, skal alle læsejl på mere end 4 fag fjernes. (Undtaget læhegn på pladser direkte ud mod Ndr. Strandvej). Stænger til læsejl må blive stående, men sejldugen skal fjernes eller alternativt rulles op. Havepavilloner er ikke tilladt. Opbevaringstelte er forbeholdt sommersæsongæster samt helsæsongæster på samme plads. Enkelte vintersæsongæster kan få dispensation, såfremt opbevaringstelt placeres på areal uden græs.
 
§ 17 Affald. De opstillede industricontainere er beregnet for almindeligt køkkenaffald. Til andet affald findes specialcontainere til: papir, glas, dåser og grillkul. Storskrald (telte, tæpper, havemøbler o.l.) kører campisten selv til genbrugspladsen i Ebeltoft. Trailer kan lånes ved henvendelse i informationen. Dagrenovation må ikke afleveres i affaldsspandene i køkkener, på toiletter, eller i affaldsstativerne på stranden.
 
§ 18 Vand/spildevand. Spar på vandet – ingen rindende vand ved rengøring af fisk på fiskerengøringspladserne og ved vask af campingvogne.  Det er ikke tilladt at trække vandslanger til at vaske bil/campingvogn på enhedspladsen. Spildevand må ikke udledes på pladsen, men skal opsamles og hældes i udslagskummerne sammen med det KEMISKE TOILET i de hertil indrettede 3 steder på pladsen.
 
§ 19 Hunde er velkomne men skal føres i kort snor og efterladenskaber samles op. Der er hundeposer overfor receptionen og på stranden.  Husdyr er ikke tilladt indendørs i servicebygningerne.
 
§ 20 Benyttelse af swimmingpool, legeplads, boldbaner samt lejede cykler m.m. sker på eget/forældrenes ansvar.  
 
§ 20 Handel på pladsen accepteres kun, hvis lejrchefens tilladelse foreligger. Overtrædelse medfører bortvisning.
 
§ 21 Servicebygninger. Efter brug af  toiletter, køkkener m.v. skal disse efterlades i rengjort stand. Rygning er ikke tilladt, ligesom hunde ikke må medtages (undtaget i hundebad). Børns leg og unødigt ophold er ikke tilladt.
 
§ 22 Ved sæsonaftalens afslutning skal  pladsen være ryddet på afslutningsdagen kl. 12.00 og afleveres i samme stand som ved overtagelse. Såfremt dette ikke overholdes er lejrchefen berettiget til at lade dette foretage for lejers regning til 500 kr./time. Lejrchefen er uden ansvar af nogen art for efterladte effekter – herunder campingvogne/telte.
 
§ 23 Misligholdelse af aftalen. Det betragtes som væsentlig misligholdelse hvis de fastsatte ydelser ikke betales rettidigt, og lejrchefen er da berettiget til straks at bortvise lejer fra campingpladsen og ophæve lejeaftalen øjeblikkeligt. Er lejer noget beløb skyldigt i forbindelse med lejemålets ophævelse/udløb, forbeholder lejrchefen sig ret til (ud over sædvanlige retslige skridt) enten at udøve tilbageholdelsesret over lejers campingvogn eller at fjerne campingvognen fra sæsonpladsen og stille denne med effekter på offentligt areal for lejers regning og risiko i enhver henseende.
 
Ved enhver uoverensstemmelse der måtte opstå er lejrchefens ord altid gældende.


EBELTOFT STRAND CAMPING, Ndr. Strandvej  23. 8400  Ebeltoft. CVR 37818372